statutes
BELGISCHE VERENIGING VOOR KINDERNEUROLOGIE
STATUTENWIJZIGING
te Brussel, Kroonlaan, 20
STATUTEN EN AANSTELLINGEN

In het jaar negentienhonderd zesenzeventig, op drieëntwintig juni.
Voor Mr. Robert Goossens-Bara, notaris verblijvend te Brussel.
Zijn verschenen :
  • De heer Gérard Carlier, doctor in de geneeskunde, wonende te Liège, quai de la Boverie 10.
  • De heer Paul Casaer, doctor in de geneeskunde, wonende te Haasrode, Keiberg 51.
  • De heer Philippe Evrard, doctor in de geneeskunde, wonende te Sint-Lambrechts-Woluwe, Lambeaulaan 88.
  • Mevr. Liliane Sneessens, dokter in de geneeskunde, wonende te Berchem-Antwerpen, Fruithoflaan 27.
  • De heer Henri Szliwowski, doctor in de geneeskunde, wonende te Anderlecht, Raadsplein 15,
allen van Belgische nationaliteit.
De verschijners onder nrs. 1 en 4, hier vertegenwoordigd door de verschijner onder nummer 5, volgens twee onderhandse volmachten die hier aangehecht zullen blijven.
Welke ons verzocht hebben de statuten op te stellen van een vereniging zonder winstgevend doel, welke zij in gemeenschappelijk akkoord wensen op te richten overeenkomstig de bepalingen van de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd eenentwintig.

HOOFDSTUK I. - Naam, zetel, doel en duur

Artikel 1. De benaming van de vereniging zonder winstgevend doel is: " Belgische Vereniging voor Kinderneurologie ". Op alle documenten, rekeningen, aankondigingen, publicaties en andere stukken uitgaande van de vereniging moet deze naam vermeld zijn en onmiddellijk gevolgd worden door de volgende woorden, die leesbaar en voluit moeten geschreven zijn " vereniging zonder winstgevend doel " of afgekort vzw.

Artikel 2 De zetel van de vereniging is gevestigd te1050 Brussel, Kroonlaan 20, in het arrondissement Brussel.

Art. 3. De Belgische Vereniging voor Kinderneurologie heeft de volgende doelstellingen :
de studie en de behandeling van zenuwziekten bij kinderen te bevorderen;
wetenschappelijke vergaderingen over het thema kinderneurologie te organiseren zowel binnen de vereniging als in samenwerking met elke andere wetenschappelijke vereniging van haar keuze;
het organiseren van onderwijs- en informatievergaderingen voor geneesheren; andere dan die welke gespecialiseerd zijn in kinderneurologie;
het bevorderen in informatie-uitwisseling tussen verschillende centra voor kinderneurologie in ons land door het organiseren van vergaderingen in ieder van deze centra;
medewerking en hulp te verlenen aan de autoriteiten verantwoordelijk voor de volksgezondheid en voor de nationale opvoeding met betrekking tot problemen aangaande de kinderneurologie en aangaande de ontwikkeling van het zenuwstelsel bij het kind.

Art. 4. De vereniging werd opgericht voor onbeperkte duur. Zij kan op elk ogenblik ontbonden worden.

HOOFDSTUK II

Leden, toetreding, uittreding, verplichtingen

Art. 5. De vereniging kent drie soorten leden: effectieve leden, toegetreden leden en toegetreden ereleden. De term "lid" afzonderlijk gebruikt omvat beide categorieën."

De vereniging moet minstens 3 effectieve leden tellen. Zijn effectieve leden
a) van rechtswege, de leden stichters van de vereniging;

b) op hun verzoek, al de effectieve leden van de Belgische Vereniging voor Neurologie en/of van de Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde, die een schriftelijke verklaring afleggen waarin zij stellen dat zij effectief drie vierde van hun beroepsactiviteit besteden aan de kinderneurologie en die bewijs leveren een adequate opleiding in de kinderneurologie te hebben genoten;

c) de hoedanigheid van effectief lid van de vereniging kan worden verkregen bij beslissing van de Raad van Bestuur, goedgekeurd door de algemene vergadering.
In dit geval moet de kandidaat volgende voorwaarden vervullen:
- doctor in de geneeskunde zijn en de geneeskunde beoefenen in België;
- het bewijs leveren van een volledige opleiding in de kinderneurologie;
- drie vierde van zijn tijd wijden aan de kinderneurologie;
- twee mededelingen hebben gehouden op vergaderingen van de vereniging;
-een verzoek tot lidmaatschap richten aan de secretaris van de vereniging, vergezeld van een curriculum vitae en van de aanbeveling van twee effectieve leden van de vereniging die het peterschap van zijn toetreding hebben aanvaard.

Alleen effectieve leden hebben stemrecht en kunnen deel uitmaken van de Raad van Bestuur.

Art. 6. Toegetreden leden zullen zijn:

personen die aan de hierboven vermelde voorwaarden niet voldoen maar die een belangrijke bijdrage tot de kinderneurologie hebben geleverd;
vooraanstaande kinder-neurologen uit andere landen;
de effectieve leden van de Belgische Vereniging voor Neurologie en/of van de Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde, die zich interesseren in kinderneurologie en die een schriftelijk verzoek indienen om als toegetreden lid te worden opgenomen.
De toegetreden leden hebben geen stemrecht en kunnen geen deel uitmaken van de Raad van Bestuur.

Art. 7. De toetreding van nieuwe leden wordt soeverein beslist door de Raad van Bestuur.

Art. 8. De hoedanigheid van lid gaat verloren door ontslagneming of door uitsluiting ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. Voorstellen tot uitsluiting gebeuren door de Raad van Bestuur.
Ingeval van niet betaling van het lidgeld gedurende twee jaar wordt het lid geacht ontslagnemend te zijn.
Ontslag en uitsluiting van leden gebeurt volgens de voorwaarden, bepaalt bij artikel 12 van de wet van 27 juni 1921, betreffende de verenigingen zonder winstgevend doel.

Art. 9 De schrapping van de Lijst van de Orde brengt van rechtswege zijn uitsluiting uit de vereniging mee.

Art. 10. De ontslagnemende leden of de uitgesloten leden alsook de erfgenamen van overleden leden hebben geen enkel recht op het maatschappelijk fonds.
Zij kunnen de bedragen van de lidgelden die zij of diegene die zij vertegenwoordigen gestort hebben niet terug opeisen. Zij kunnen geen aanspraak maken op of eisen dat rekeningen worden opgeheven, noch kunnen zij het aanbrengen van zegels eisen noch het opmaken van een inventaris.

Art. 11 De leden van de vereniging zijn een lidgeld verschuldigd.
Het bedrag van het lidgeld wordt jaarlijks bepaald door de algemene vergadering. Het lidgeld bedraagt maximum 100 €.
Geen enkel lid van de vereniging kan, in welk opzicht ook, persoonlijk verantwoordelijk worden gesteld voor de verplichtingen die de vereniging op zich nam; enkel het geheel aan financiële inkomsten van de vereniging kan hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

HOOFDSTUK III - Bestuur en dagelijks bestuur

Art. 12 De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit minstens 4 leden zijnde een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een schatbewaarder.
De leden van de Raad van Bestuur worden verkozen door de algemene vergadering met eenvoudige meerderheid van stemmen en bij geheime stemming.
De Raad van Bestuur kan de personen die hij nodig acht uitnodigen om deel te nemen aan de vergaderingen.

Ingeval van ontslag of overlijden van een bestuurder in de loop van zijn mandaat, wordt er overgegaan tot zijn vervanging ter gelegenheid van de volgende algemene vergadering, behoudens in het geval dat het aantal bestuurders zou gedaald zijn onder het wettelijke minimum in welk geval een buitengewone algemene vergadering zal bijeengeroepen worden die zal overgaan tot het verkiezen van het aantal nodige bestuurders.
De alzo verkozen bestuurder beëindigd het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.
De voorzitter is verkozen voor een periode van 3 jaar en kan in deze functie slechts herkozen worden na verloop van 3 jaar.
De andere leden worden verkozen voor 3 jaar en zijn herkiesbaar.

Art. 13. De Raad van Bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter of op aanvraag van drie van zijn leden. De beslissingen worden genomen door eenvoudige meerderheid van stemmen, in geval van staking van stemmen zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn.
Deze beslissingen worden vastgesteld in processen-verbaal die getekend worden door de voorzitter en de secretaris. Uittreksels hiervan worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.
De Raad van Bestuur heeft alle bevoegdheden die niet aan de algemene vergadering werden voorbehouden.
Hij verzorgt het dagelijks bestuur van de vereniging. Hij spreekt zich uit over alle toetredingen en uitsluitingen van de vereniging tenzij hierover uitspraak werd gedaan door de algemene vergadering.
Hij organiseert de weten-schappelijke vergaderingen en de onderwijsactiviteiten. Hij verzekert en bevordert de uitwisseling van informatie tussen de verschillende leden van de vereniging onderling.

Art. 14. De Raad van Bestuur kan naar keuze elke vorm van bijzondere bevoegdheid verlenen.
Aan de functies, hoedanig-heden, bevoegdheden en mandaten zoals besproken in dit artikel zijn geen vergoedingen verbonden; zij zijn op ieder ogenblik herroepbaar.

Artikel 15: Gerechtelijke handelingen zowel in de hoedanigheid van eiser of verweerder worden geïnitieerd en ingeleid in naam van de vereniging door de Raad van Bestuur.

Art. 16. Voor alle andere handelingen, met uitsluiting van deze waarvan sprake is in artikel 14 en 15, zal, voor een bindend engagement van de vereniging ten opzichte van derden, het volstaan dat twee leden van de Raad van Bestuur tekenen zonder dat zij een bijzondere beraadslaging, machtiging of mandaat moeten aantonen.

HOOFDSTUK IV. - De algemene vergadering

Art. 17. De algemene vergadering heeft de soevereine bevoegdheid van de vereniging.
Aan zijn bevoegdheid worden voorbehouden
1. wijzigingen aan de statuten;
2. benoemingen en herbenoemingen van bestuurders;
3. goedkeuring van begroting en rekeningen;
4. de vrijwillige ontbinding van de vereniging
5. het uitsluiten van leden;
6. elke beslissing die de grenzen van de bevoegdheid, of wettelijk of statutair vastgelegd, van de Raad van Bestuur overschrijdt.

Art. 18. De gewone algemene vergadering komt minstens eenmaal per jaar bijeen, dit gedurende de maand februari.
De algemene vergadering komt in buitengewone zitting bijeen telkens als dit nodig is voor het algemeen belang van de vereniging of indien minimum één vijfde van de effectieve leden hierom verzoekt.
Elke algemene vergadering heeft plaats op de dag, het uur en de plaats die aangeduid werd in de uitnodiging.
Al de effectieve leden moeten worden uitgenodigd.

Art. 19. De uitnodigingen worden gestuurd door de Raad van Bestuur aan alle leden door middel van een gewone brief. Deze brief wordt minimum veertien dagen vóór de vergadering verstuurd en wordt getekend namens de Raad van Bestuur, door de voorzitter of door twee bestuurders.
De algemene vergadering kan alleen beslissen over punten die vermeld zijn op de dagorde.

Art. 20. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur en, bij zijn afwezigheid, door de ondervoorzitter en bij zijn afwezigheid door de oudste aanwezige bestuurder.
De voorzitter duidt de secretaris aan.

Art. 21. Elk effectief lid heeft het recht de algemene vergadering bij te wonen en er actief aan deel te nemen, hetzij persoonlijk of door hetzij vertegenwoordigd door een mandataris van zijn keuze, deze moet echter zelf effectief lid zijn en geen enkel gemandateerde kan over meer dan één volmacht beschikken.
Alle effectieve leden hebben gelijk stemrecht, ieder beschikt over één stem.

Art. 22. Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen in bijzondere omstandigheden door de voorzitter, na aansluitend advies van de Raad van Bestuur of op schriftelijk verzoek aan de secretaris van ten minste één vijfde van de effectieve leden.
In dit laatste geval zal de vergadering plaatshebben dertig dagen nadat het verzoek tot bijeenroeping van de algemene vergadering werd neergelegd.
De buitengewone bijeenkomst van de algemene vergadering behandelt alle dringende aangelegenheden die haar worden voorgelegd.
De buitengewone algemene vergadering die geroepen is om zich uit te spreken omtrent een wijziging van de statuten kan slechts geldig beraadslagen indien twee derden van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet bereikt is, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden die geldig kan beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegen-woordigde effectieve leden. Deze tweede vergadering dient gehouden worden minstens 15 dagen na de eerste vergadering.

Art. 23. De stemming bij brief-wisseling is toegelaten voor de verkiezing van de leden van de Raad van Bestuur.

Art. 24. De beslissingen van de algemene vergadering worden vastgesteld door de secretaris van deze vergadering in een register en worden getekend door de leden van de Raad van Bestuur, die aanwezig waren bij deze beslissingen.
De verslagen van de jaarlijkse algemene vergadering zullen het verslag van de secretaris en van de schatbewaarder omvatten, zij zullen worden gedrukt en worden verspreid onder alle leden van de vereniging

Art. 25. Een reglement van inwendige orde kan opgesteld worden door de Raad van Bestuur; deze zal dit reglement laten goedkeuren door de algemene vergadering
Dit reglement heeft het doel bepaalde punten vast te leggen die niet voorzien zijn in de statuten, meer bepaald wat de interne administratie van de vereniging betreft.

HOOFDSTUK V. - Begroting en rekeningen

Art. 26. Het boekjaar begint de eerste januari en eindigt de eenendertigste december van ieder jaar.
Op het einde van het boekjaar moeten de rekeningen van het afgelopen boekjaar afgesloten en de begrotingen van het volgend jaar opgesteld worden. Rekening en begroting worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd tijdens de maand februari.

Art. 27. De inkomsten van de vereniging bestaan uit :
de bijdragen betaald door de leden;
de subsidies die kunnen verleend worden door de Staat, door de universiteiten, door stichtingen en door elke openbare of private instelling;
erfenissen en giften van private personen.

HOOFDSTUK VI . - Ontbinding en vereffening.

Art. 28. In geval van vrijwillige ontbinding van de vereniging zal de algemene vergadering de vereffenaars aanduiden en hun bevoegdheden vastleggen.

Art. 29. In geval van ontbinding, of vrijwillige of gerechtelijke, wordt het actief van de vereniging, na vereffening van schulden en onkosten, toegewezen aan een vereniging of een werk waarvan de doelstelling die van de vereniging het dichtst benadert, die door de algemene vergadering zal gekozen worden.

Tijdelijke bepalingen

Art. 30. Om het onmiddellijk functioneren van de vereniging toe te laten, zowel wat de toetreding van de nieuwe leden betreft, als wat het organiseren van de eerste vergadering betreft, vergaderingen zoals beschreven in artikel 3, zal de eerste Raad van Bestuur als volgt zijn samengesteld :
Voorzitter : De heer Paul Casaer.
Ondervoorzitter : de heer Gérard Carlier.
Secretaris : de heer Philippe Evrard.
Schatbewaarder : de heer Henri Szliwowski.

Waarvan akte, gedaan en verleden te Brussel, datum als hierboven.
En na gedane voorlezing, hebben de comparanten met ons, notaris, getekend.
(Suivent les signatures.)
Enregistré douze rôles, quatorze renvois, à Uccle, actes civils et successions I, le vingt-quatre juin mil neuf cent septante-six, volume 66, folio 88, case 19. Reçu : deux cent vingt-cinq francs. Le receveur a.i., (signé) E. Hautier.

(Signé) R. Goossens Bara.